Voorwaarden VoorwaardenVoorwaarden

Algemene voorwaarden _
In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Deze worden op verzoek toegezonden, of download ze hieronder.

Nederlands:
Algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden 2019
Algemene teken- en engineeringsvoorwaarden 2019
Metaalunievoorwaarden 2019

Engels:
General terms and conditions of purchase and (sub)contracting 2019
General drafting and engineering conditions 2019
Terms and conditions of the Metaalunie 2019